101 reputation
1

Konstantine Rybnikov

python/haskell programmer