101 reputation
1

troyane

C++/Qt/QML, Python dev, sound prod, traveler.