48,818 Reputation

10 today
110 yesterday
30 2 days ago
35 Nov 24
30 Nov 23
10 Nov 22
20 Nov 21
35 Nov 20
15 Nov 18
55 Nov 17
45 Nov 15
10 Nov 14
25 Nov 13
10 Nov 12
35 Nov 11
100 Nov 10
60 Nov 9
10 Nov 8
18 Nov 7
35 Nov 6
55 Nov 5
55 Nov 4
10 Nov 3
100 Nov 2
30 Nov 1
25 Oct 31
15 Oct 30
75 Oct 29
20 Oct 28
165 Oct 25